Open Space

Uppföljningsmöte den 11 maj, 2009

Den 11 maj, 2009 samlades 16 personer för att diskutera hur utvecklingsarbetet som inleddes under Open Space-konferensen 2008 skall gå vidare och för att stämma av vad som har uppnåtts hittills. Till mötet var gruppen som planerade konferensen och personer som engagerat sig i olika arbetsgrupper inbjudna.

Följande visioner/mål stämdes av vid mötet den 11 maj 2009

Det kan konstateras att det sjuder av aktiviteter runt om i Skåne och att det arbete som bedrivs går i riktning mot de mål som sattes upp inför Open Space konferensen. Det framkom att det har blivit ett ökat fokus på missbruksfrågor och att det har vuxit fram en samverkansanda samt att det genom de aktiviteter som SIKTA och ASI genomför har skapats mötesplatser för nätverksbygge och erfarenhetsutbyte.

Avstämningsmöte den 23 september, 2008

Syftet med mötet var att bestämma hur arbetet som inleddes på Amiralen i Malmö skall gå vidare. Detta gjordes genom att stämma av nuläget - göra en första utvärdering av processen samt planera fortsatta aktiviteter. Gruppen som planerade konferensen och samordnare för handlingsplanerna var inbjudna till mötet. Totalt deltog 16 personer. Mötet handleddes av konsulten Thomas Herrmann, Open Space Consulting. För en utförlig beskrivning av bakgrunden hänvisas till tidigare dokumentation som finns här på hemsidan.

Konferensen 11 och 12 september, 2008

Projekten SIKTA och ASI bjöd den 11 och 12 september in till en gemensam Open Space-konferens i Malmö.
Drygt 300 personer från ett 100-tal olika verksamheter deltog på konferensen. Bland deltagarna fanns representanter från psykiatri, primärvård, beroendevård, 25 av Skånes 33 kommuner, kriminalvård, Statens institutionsstyrelse och brukarföreningar.

Open Space är en konferensform där deltagarna själva utformar programmet. Syftet är att ge deltagarna möjlighet att gemensamt sikta framåt och utifrån sin samlade kunskap identifiera prioriterade frågor och göra handlingsplaner.

Inledningen på Open Space den 11 och 12 september, 2008 i Malmö

Dokumentation från konferensen

Open Space planeringsmöte 12 maj, 2008 i Lund


Måndagen den 12 maj 2008 genomfördes ett planeringsmöte som en förberedelse inför Open Space konferensen den 11 och 12 september. På mötet medverkade 19 personer som representerande en mångfald av de involverade aktörerna.
Open Space planeringsmöte 12 maj, 2008 i Lund

Open Space planeringsmöte 12 maj, 2008 i Lund

Open space metoden

Harrison Owen upptäckte Open Space-metoden. Idén fick han då han 1983, efter att återigen arrangerat en stor konferens.  Det som fick honom att funderavar den återkoppling han fick som också överensstämde med det han själv kände:
— Allt hade varit lysande men det allra mest givande hade varit — just det, kaffepauserna!

När deltagarnas engagemang är som störst på kaffepausen är det något i upplägget som inte stämmer. Harrison Owen bestämde sig för att skapa en konferensform där deltagarna själva utformar programmet och organiserar konferensen. En hel dags kreativ kaffepaus! Den genialt enkla strukturen visade sig vara oerhört effektiv.

Open Space är en nyskapande mötesform och arbetsmetod som nu används över hela världen. I Open Space finns ingen överflödig struktur och den fungerar effektivt i grupper från 10 till 1000 personer. Speciellt lämplig är metoden för komplexa ämnen där man på förhand inte har några svar, till exempel framtidsanalyser som bygger på många människors reflektioner och tankar.

Open Space skapar ett öppet rum, en enkel men stark ram, villkor för en dynamisk process med diskussion och samarbete. Varje deltagare bidrar med sin kompetens och kreativitet och har ett direkt inflytande på det slutliga resultatet.

För Open Space gäller 4 principer-

  • Vilka som än kommer är rätt personer (förstärker att visdomen att finna lösningar finns i rummet)
  • Vad som än händer, är det enda som kunde hända
  • När det startar är tiden inne  (kreativitet kan inte styras)
  • När det är slut så är det slut ( Ett ämne kan således behandlas på kortare eller längre tid än den anvisade)

- och en lag

Lagen om dom två fötterna: Om en deltagare under mötets gång kommer till insikt att han eller hon inte lär sig något ska deltagaren begagna sina två fötter och gå till en för honom eller henne mer produktiv plats.

Förutsättningar för Open Space

Självklart finns det många metoder för stora grupper att arbeta effektivt och det är viktigt att välja den rätta. Open Space är den mest effektiva när det rör sig om:   

  • Ett verkligt angelägen fråga/utmaning
  • En mångfald av deltagare
  • Komplexa faktorer
  • När det finns engagemang (konflikt är en form av engagemang)
  • När det är dags för beslut

Läs mer om metoden på:

Open Space consultings hemsidalänk till annan webbplats

Den 11 maj, 2009 samlades 16 personer för att diskutera hur utvecklingsarbetet som inleddes under Open Space-konferensen 2008 skall gå vidare och för att stämma av vad som har uppnåtts hittills. Till mötet var gruppen som planerade konferensen och personer som engagerat sig i olika arbetsgrupper inbjudna.

Det kan konstateras att det sjuder av aktiviteter runt om i Skåne och att det arbete som bedrivs går i riktning mot de mål som sattes upp inför Open Space konferensen. Det framkom att det har blivit ett ökat fokus på missbruksfrågor och att det har vuxit fram en samverkansanda samt att det genom de aktiviteter som SIKTA och ASI genomför har skapats mötesplatser för nätverksbygge och erfarenhetsutbyte.

Sidansvarig:  Anna von Reis
Senast uppdaterad: 2009-10-06

kontakt

Utvecklingsledare
Peter Hagberg
072-885 4862
peter.hagberg@kfsk.se

Utvecklingsledare
Anna von Reis
072-885 4853
anna.von.reis@kfsk.se

Utvecklingsledare ASI
Annica Henriksson
072-885 4855
annica.henriksson@kfsk.se

Från individ till familjeperspektiv
peter.hagberg@kfsk.se

fornamn.efternamn@kfsk.se