Information till enskilda vårdgivare

SKL Kommentus Inköpscentral har på uppdrag av Kommunförbundet Skåne genomfört samordnad upphandling av enskilda vårdplatser inom IFO och omsorgsplatser inom VO, samt handledningstjänster.

Det är sammanlagt 8 separata upphandlingar som genomförts, varav en är handledningsupphandling. Information om handledningsupphandlingen lämnas särskilt under Information till handledare.

Följande avtal gäller från och med den 1 september 2012:

  • Barn och unga 0 — 24 år
  • HVB hem för vuxna med missbruk/beroende
  • Konsulentstödd familjehemsvård
  • Enskilda platser i särskilt boende
  • Enskilda platser i särskilt boende för psykiskt funktionsnedsatta
  • Bostad med särskild service enligt LSS § 9:9 och Daglig verksamhet enligt LSS § 9:10.

Följande avtal gäller från och med den 2 oktober 2012:

  • Öppenvården

Vårdgivare har ännu inte tillgång till databasen på grund av att arbetet med den inte är klar. Tyvärr kan vi i dagsläget inte ange ett datum när vårdgivarna får tillträde till den.

I databasen har vi lagt in information om avtalstolkningar som även vårdgivare bör få del av. Vi kommer även framgent att lägga in information på denna sida som berör vårdgivarna i avvaktan på att databasen ska bli tillgänglig.

Information

Övergång mellan gamla och nya ramavtalen


Frågor angående övergång till nya ramavtalen har uppkommit. Dels handlar det om gällande placeringsavtal ska skrivas om direkt eller om så ska ske först när placeringsavtalet löper ut. Och dels handlar det om indexering av gällande placeringsavtal.

Följande gäller:
Gällande placeringsavtal löper vidare till dess de löper ut, då tecknas placeringsavtal baserade på nya ramavtalet. Placeringsavtal inom VO som baserats på gamla ramavtalet och löper över årsskiftet har rätt att indexregleras i enlighet med ramavtalet. Det vill säga den leverantör som så önskar meddelar skriftligen att man önskar indexreglering av sina priser.
Meddelande härom sker senast 2012-11-30 till Jenny Åberg, jenny.aberg@sklkommentus.se 

Pris per timme - öppenvård


Priset är aldrig högre än det som framgår av ramavtalet. I det antalet timmar kommunen och vårdgivaren kommer överens om ska allt ingå. Inga extra kostnader tillkommer. Om en kommun vill att vårdgivaren ska redovisa hur vårdgivaren använt timmarna så är det inte något som bestämts av ramavtalet. Detta görs i så fall upp av parterna. Utgångspunkten är att överenskommelsen innefattar allt och att inget tillkommer. Om köpet behöver omfatta fler timmar på grund av att fler terapeuter behöver arbeta i uppdraget så är det något som kommun och vårdgivare kommer överens om. Det är kommunen som bestämmer köpets omfattning i antalet timmar för ett uppdrag. Ett uppdrag kan vara en person eller flera som det oftast är i en familjebehandling. Timpriset är inte per familjemedlem utan per uppdrag. Sedan kan kostnaden för ett uppdrag fördelas mellan flera personer. 

Angående fakturering av inkontinenshjälpmedel


Fråga har uppkommit angående hur fakturering av inkontinenshjälpmedel ska ske. I avtalet stadgas "1.4.7.1. Inkontinenshjälpmedel. Anbudsgivaren ska ansvara för bedömning, utprovning och tillhandahållande av inkontinensartiklar. Kostnaden för inkontinenshjälpmedel omfattas inte av anbudspriset. I de fall den enskilde behöver inkontinenshjälpmedel ska detta faktureras separat utifrån den faktiska kostnaden en gång i månaden. Vid fakturering ska kopia på betald faktura för den enskildes inkontinenshjälpmedel bifogas."

Tolkning har gjorts som följer:
Vårdgivaren ska fakturera den faktiska kostnaden för inkontinenshjälpmedel för varje placerad individ. Detta görs genom att fakturering sker en gång per månad till placerande kommunen. Detta kan ske på samma faktura som vårdgivaren redovisar vårddygnskostnaden för individen till den placerande kommunen. Till fakturan bilägges en, per individ, särredovisad kopia på betald faktura som styrker att det är den faktiska kostnaden som faktureras kommunen.
         

Sidansvarig:  Anders Ekberg
Senast uppdaterad: 2014-08-19

kontakt

Lina Sjöö
0709-71 99 87
lina.sjoo@kfsk.se

Bertil Almstrand
042-106 513
bertil.almstrand@helsingborg.se

Anders Ekberg
0709-719928
anders.ekberg@kfsk.se

Martina Weishce
072 5301575
martina.weische@sklkommentus.se
fornamn.efternamn@kfsk.se